Dokumenty

Jak se přihlásit do Rybičky?

10. září 2018 v 21:12 | Jitka
10.9.2018

Návštěvníci Mateřského klubu Rybička v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů (GDPR) budou od 10.9.2018 vyplňovat tyto dokumenty - Přihlášku a Souhlas se zpracováním osobních údajů. Dokumenty jsou k vyzvednutí v MK Rybička. Děkujeme Vám za pochopení.SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Uděluji tímto Mateřskému klubu Rybička, provozovaném Sborem Církve adventistů sedmého dne Praha 6 - Sedlec, IČ: 68402619, se sídlem Roztocká 44/5, 160 00 Praha 6, zapsaným v Rejstříku evidovaných právnických osob, vedeném Ministerstvem kultury České republiky (dále jen "Správce") svůj souhlas ke shromažďování a zpracování fotografií a videozáznamů za účelem propagace Správce na jeho webových stránkách, jeho facebookovém profilu a v propagačních materiálech Správce.
Tento souhlas se uděluje na dobu využívání služeb Správce i po jejím ukončení.
Tento souhlas ke zpracování osobních údajů kdykoli odvolat, a to následujícím způsobem: zasláním e-mailu na adresu klubrybicka@centrum.cz.
Veškeré osobní údaje budou Správcem užity jen k výše uvedenému účelu.
_______________________________

jméno a příjmení (podpis)


SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM NOVINEK O AKTUÁLNÍCH AKCÍCH
Uděluji tímto Mateřskému klubu Rybička, provozovaném Sborem Církve adventistů sedmého dne Praha 6 - Sedlec, IČ: 68402619, se sídlem Roztocká 44/5, 160 00 Praha 6, zapsaným v Rejstříku evidovaných právnických osob, vedeném Ministerstvem kultury České republiky (dále jen "Správce") svůj souhlas k zasílání novinek o aktuálních akcích na můj e-mail.
Tento souhlas se uděluje na dobu využívání služeb Správce i po jejím ukončení.
Tento souhlas ke zpracování osobních údajů kdykoli odvolat, a to následujícím způsobem: zasláním e-mailu na adresu klubrybicka@centrum.cz.
Veškeré osobní údaje budou Správcem užity jen k výše uvedenému účelu.
_______________________________
jméno a příjmení (podpis)


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tato informace o zpracování osobních údajů se vztahuje na údaje uživatelů Mateřského klubu Rybička (dále jen "Subjekt") zpracovávané Sborem Církve adventistů sedmého dne Praha 6 - Sedlec, IČ: 68402619, se sídlem Roztocká 44/5, 160 00 Praha 6, zapsaném v Rejstříku právnických osob vedeném Ministerstvem kultury České republiky jako správcem a provozovatelem Mateřského klubu Rybička (dále jen "Správce").
Veškeré osobní údaje sdělené Správci osobních údajů jsou důvěrné a budou použity pouze k účelům uvedeným níže.
Správce zpracovává následující osobní údaje Subjektu z důvodu plnění právních povinností a plnění smluvních povinností Správce za účelem organizace činnosti uložených mu příslušnými právními předpisy:
a. jméno a příjmení rodiče;
b. jméno a příjmení dítěte;
c. věk dítěte;
d. adresa bydliště;
e. telefonní číslo;
f. e-mailová adresa.
Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu členství Subjektů v mateřském klubu a následně archivovány v souladu s příslušnými právními předpisy.
Správce předává výše uvedené osobní údaje příslušným správním orgánům za účelem doložení realizace projektů z dotovaných zdrojů v souladu s příslušným právním předpisem a z důvodu rozesílání informací o činnosti a plánovaných aktivitách.
Nad rámec výše uvedeného Správce zpracovává fotografie na základě souhlasu uděleného Subjektem za účelem propagace Správce, a za tímto účelem tyto osobní údaje zveřejňuje na webových stránkách Správce a facebookovém profilu Správce.
Nad rámec výše uvedeného Správce zpracovává e-mailovou adresu na základě souhlasu uděleného Subjektem za účelem rozesílání novinek o aktuálních akcích.
Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení.
Práva Subjektu ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům
1. Subjekt je oprávněn souhlas ke zpracování osobních údajů kdykoli odvolat, a to e-mailem. Odvolání musí být doručeno na elektronickou adresu klubrybicka@centrum.cz.
2. Správce je povinen Subjektu bez zbytečného odkladu sdělit informace o účelu zpracování, zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců, a dále informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů.
3. Subjekt je oprávněn požadovat smazání osobních údajů sdělených Správci.
4. V případě porušení ochrany osobních údajů Subjektu Správce bezodkladně Subjekt o takovém porušení informuje a učiní všechny potřebná opatření k minimalizaci následků porušení.
5. Pokud se Subjekt domnívá, že Správce nebo zpracovatel jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo jej požádat o vysvětlení a/nebo vyzvat jej k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Se svými podněty se může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktivity Mateřského klubu Rybička jsou finančně podpořeny Magistrátem hlavního města Prahy,
Českým sdružením Církve adventistů sedmého dne, Městskou částí Praha-Suchdol a Sborem Církve
adventistů sedmého dne Praha 6 - Sedlec.
 
 

Reklama